Zapoznaj się z aktualną zimową wyprzedażą. Idealny egzemplarz z ekstra rabatem czeka podczas wyprzedaży ostatnich sztuk być może właśnie na Ciebie.

Regulamin

Regulamin

firmy handlowej SJS Distrib s.r.o.

z siedzibą: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Słowacja

nr identyfikacyjny: 50662759

zarejestrowana w Rejestrze Spółek Handlowych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Żylinie, sekcja Sro, akta 66932/L-Zbl

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego na adresie internetowym https://outdoorlive.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Te warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) SJS Distrib s.r.o., z siedzibą Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Słowacja, numer identyfikacyjny: 50662759, NIP: SK2120411876, (zwana dalej „sprzedawcą”) podaje do wiadomości zgodnie z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstające w związku z umową sprzedaży lub na jej podstawie (zwaną dalej „umową zakupu”) pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną czy prawną (zwaną dalej „nabywcą”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym https://outdoorlive.pl/ (zwanym dalej „stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2. Niniejsze warunki nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie zakupu. Rozbieżne postanowienia w umowie zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowa zakupu i warunki handlowe są napisane w języku polskim. Umowę zakupu można zawrzeć w języku polskim.

1.5. Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w dniu wejścia w życie poprzedniej wersji warunków handlowych.

 1. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

2.1. Cała prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

2.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny oferowanych towarów są podane włącznie z podatkiem VAT. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów zachowują ważność przez czas, w którym są prezentowane w interfejsie internetowym sklepu. To postanowienie nie ogranicza zdolności sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2.3. Interfejs internetowy zawiera także informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów prezentowane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.

2.4. Aby zamówić towar, nabywca wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

2.4.1 zamówionym towarze (zamówiony towar kupujący umieszcza w elektronicznym koszyku w interfejsie internetowym sklepu),

2.4.2 metodzie płatności ceny zakupu towaru,

2.4.3 wybranym sposobie dostawy zamówionego towaru

2.4.4 kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie „zamówieniem”).

2.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy nabywca może sprawdzić i zmienić dane, które wprowadził do zamówienia. Nabywca ma m.in. możliwość wykrywania i korygowania błędów pojawiających się przy wprowadzaniu danych do zamówienia oraz usuwania poszczególnych elementów z elektronicznego koszyka. Nabywca zobaczy w szczególności wszystkie towary przechowywane w koszyku, cenę tych towarów, ilość pojedynczych przedmiotów (sztuk), sumę cen wszystkich towarów przechowywanych w koszyku oraz koszty transportu zamówionych towarów; ceny towarów są wyświetlane jako ceny z VAT.

2.6. Nabywca wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając na przycisk „Dokończ zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Wysłanie zamówienia jest propozycją nabywcy dotyczącą zawarcia umowy zakupu. Nabywca niniejszym akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia tych warunków handlowych obowiązujące w dniu wysyłki zamówienia, a także cenę towaru podaną na stronie sklepu.

2.7. Zautomatyzowany system sprzedawcy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza jego otrzymanie nabywcy e-mailem na adres e-mail nabywcy podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail nabywcy”). Tekst niniejszych warunków handlowych jest dołączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Jeśli nabywca podał nieprawidłowy adres e-mail nabywcy, w związku z czym nie można dostarczyć mu potwierdzenia zamówienia, sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.

2.8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z art. 2.7. nie jest umową kupna. Umowa kupna zostanie zawarta dopiero w momencie doręczenia potwierdzenia o wysłaniu towarów, które sprzedawca dostarczy na adres e-mail nabywcy.

2.9. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca zawsze ma prawo poprosić nabywcę o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie) bądź doprecyzowanie czy zmianę warunków dostawy lub metody płatności w porównaniu z umową zakupu. W takim przypadku umowa jest zawarta dopiero po dodatkowym potwierdzeniu zamówienia przez nabywcę.

2.10. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, szczególnie z osobami, które wcześniej znacząco naruszyły swoje zobowiązania wobec sprzedawcy.

2.11. Nabywca wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez nabywcę przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi on sam, a koszty te nie odbiegają od stawki standardowej.

 1. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą zostać opłacone przez nabywcę na rzecz sprzedawcy w następujący sposób:

3.1.1 płatność przy odbiorze w miejscu wskazanym przez nabywcę w zamówieniu, przy otrzymaniu towaru od przewoźnika

3.1.2 przelewem bankowym na konto sprzedawcy nr 22 1020 4900 0000 8502 3319 7907, prowadzone przez bank PKO BP (zwane dalej „kontem sprzedawcy”)

3.1.3 bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności GoPay

3.2. Wraz z ceną zakupu nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedawcy również koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów.

3.3. W przypadku płatności za pobraniem cenę zakupu należy uiścić przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cenę zakupu należy uiścić w ciągu 3 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia, ewentualnie od odesłania elektronicznej faktury.

3.4. W przypadku płatności bezgotówkowej nabywca powinien uiścić cenę zakupu towaru wraz z podaniem wariabilnego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek uiszczenia ceny zakupu przez nabywcę jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedawcy.

3.5. W przypadku niewywiązania się przez nabywcę z obowiązku zapłaty ceny zakupu, zaliczki lub dopłaty ceny zakupu w wyznaczonym terminie, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy do 14 dni od upływu tego terminu. Sprzedawca informuje nabywcę o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu, ewentualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail, jeśli komunikacja między nabywcą i sprzedawcą odbywała się za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3.6. Sprzedawca prześle towary nabywcy dopiero po zaksięgowaniu pełnej ceny zakupu na koncie sprzedawcy. Postanowienia § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania towaru nabywcy bez zbędnej zwłoki od zapłaty pełnej ceny zakupu przez nabywcę. O tym fakcie ma obowiązek poinformować nabywcę, z reguły za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu.

3.7. Ewentualne rabaty od cen towaru zaoferowane nabywcy przez sprzedawcę nie mogą być ze sobą łączone, a rabat można zastosować tylko na towar nieprzeceniony.

3.8. Jeżeli jest to przyjęte w relacjach handlowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedawca wystawi nabywcy dokument podatkowy – fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT). Dokument podatkowy – fakturę wystawi sprzedawca nabywcy i wyśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail nabywcy lub w formie papierowej wraz z towarem.

 1. WYMIANA TOWARU

4.1. Nabywca ma prawo zażądać wymiany dostarczonego towaru na towar innego rozmiaru, koloru lub typu itp., o ile jest on do dyspozycji sprzedawcy. To prawo przysługuje nabywcy jedynie pod warunkiem, że nie obchodził się z towarem ponad manipulację potrzebną do ustalenia właściwości oraz funkcjonalności towaru.

4.2. Nabywca ma prawo skorzystać z wymiany towaru najpóźniej do 30 dni od daty otrzymania towaru. Dokona tego, jeśli poinformuje za pośrednictwem formularza dołączonego do dostarczonego towaru, ewentualnie umieszczonego na stronie https://outdoorlive.pl/wymiana-towaru, że zamierza wymienić dostarczony towar za towar o innym rozmiarze, kolorze, rodzaju itp., wskazując towar pożądany oraz wysyłając sprzedawcy z powrotem towar do wymiany wraz z formularzem i dowodem zapłaty w ciągu 30 dni od otrzymania towaru na adres, o którym mowa w art. 13.9. Aby zachować termin ważności prawa do wymiany, wystarczy wysłać towar przed upłynięciem określonego terminu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi nabywca.

4.3. Sprzedawca zaleca nabywcy kontakt ze sprzedawcą przed skorzystaniem z prawa do wymiany, czy pożądany towar jest w magazynie, co doprowadzi do szybszego rozwiązania sprawy.

4.4. Jeżeli sprzedawca nie ma do dyspozycji towaru pożądanego przez nabywcę, o czym sprzedawca niezwłocznie poinformuje nabywcę, nabywca ma prawo zatrzymać pierwotnie zamówiony towar bądź może odstąpić od umowy zakupu. W takim przypadku ustawowy termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym sprzedawca powiadomi nabywcę, że pożądany towar nie jest dostępny. Po odstąpieniu sprzedawca zwróci nabywcy cenę zakupu włącznie z kosztami dostawy.

4.5. Cena zwróconego towaru zostanie uwzględniona w cenie wymienionego towaru. W przypadku, gdy cena pierwotnego towaru była wyższa, różnica w cenie zakupu zostanie nabywcy zwrócona natychmiast po otrzymaniu nowej dostawy, zwykle bezgotówkowo. Jeśli cena pierwotnego towaru była niższa, sprzedawca nie wyśle nowego towaru, dopóki dopłata do ceny zakupu nie zostanie uregulowana przez nabywcę, zwykle bezgotówkowo na konto sprzedawcy lub najpóźniej po otrzymaniu wymienionego towaru.

4.6. Jeśli nabywca żąda wymiany towaru z przyczyn leżących po jego stronie, np. nie pasuje mu rozmiar, woli inny koloru itp., pokrywa koszty dostawy zgodnie z poprzednią ceną za dostarczone zamówienie. Żądając wymiany, nabywca zobowiązuje się nie wysyłać towarów za pobraniem.

4.7. W przypadku, gdy nabywca zażąda wymiany towaru z powodu wysłania towaru innego niż zamówiony, z powodu wysłania innego niż zamówiony rozmiaru, koloru lub innego powodu ze strony sprzedawcy, koszty dostawy pokrywa sprzedawca. Żądając wymiany, nabywca zobowiązuje się nie wysyłać towarów za pobraniem.

4.8. Wymieniany towar musi znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, nie może wykazywać żadnych śladów użytkowania, musi być nieuszkodzony, kompletny (w tym akcesoria, karta gwarancyjna, instrukcja itp.) wraz z oryginalnym dowodem zakupu i metkami. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, wymiana nie będzie możliwa.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

5.1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od następnego dnia, gdy doszło

5.1.1 do otrzymania towaru przez nabywcę lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), lub

5.1.2 do otrzymania ostatniej dostawy towaru przez nabywcę lub osobę trzecią (inną niż przewoźnik) wyznaczoną przez nabywcę, jeżeli nabywca zamówił różne towary w ramach tego samego zamówienia, ale sprzedawca dostarczył je osobno w dwóch lub więcej dostawach, lub

5.1.3 do otrzymania ostatniego przedmiotu lub części towaru przez nabywcę lub osobę trzecią (inną niż przewoźnik) wyznaczoną przez nabywcę w przypadku, gdy sprzedawca dostarcza w częściach towar składający się z kilku pozycji lub części.

5.2. Odstąpienie od umowy kupna jest gwarantowane od samego początku. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, sprzedawca musi poinformować SJS Distrib, s.r.o., z siedzibą Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Słowacja, e-mail: info@outdoorlive.pl, numer telefonu: +48 222 639 898 w formie jednostronnej czynności prawnej (na przykład listem wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem). Nabywca może skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to jego obowiązkiem.

5.3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy kupna wystarczy przesłanie odstąpienia od umowy wraz z dostarczonym towarem przed upływem 30 dni.

5.4. Nabywca zwróci towar lub przekaże go na adres Packeta.pl, 90711413, Mostowa 4, 43-400 Cieszyn. Nabywca zwróci towar nieuszkodzony i nieużywany wraz ze wszystkimi akcesoriami i z kompletnymi dokumentami (dowód zakupu, instrukcja, karta gwarancyjna) oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu (szczególnie w przypadku obuwia).

5.5. Po tym, jak nabywca zwróci towar zgodnie z art. 5.4. warunków handlowych, sprzedawca jest uprawniony do przeglądu zwróconego towaru, w szczególności w celu ustalenia, czy zwracany towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty.

5.6. Jeśli nabywca odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca zwróci nabywcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji o odstąpieniu, wszystkie płatności otrzymane przez sprzedawcę od nabywcy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wybranej przez kupującego metody dostawy innej niż najtańsza standardowa metoda dostawy oferowana przez sprzedawcę). Sprzedawca użyje tych samych środków płatniczych, których użył nabywca przy dokonaniu początkowej transakcji, chyba że nabywca wyraźnie określi inaczej. Nie spowoduje to żadnych dodatkowych kosztów dla nabywcy.

5.7. Sprzedawca jednak niezależnie od terminu określonego w art. 5.6. nie jest zobowiązany do przesłania środków pieniężnych nabywcy zanim nabywca nie dostarczy towaru na adres podany w art. 5.4.

5.8. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru sprzedawcy.

5.9. Nabywca nie ponosi odpowiedzialności w związku z odstąpieniem od umowy zakupu zgodnie z art. 5.1. za zmniejszenie wartości towaru w wyniku obchodzenia się z towarem w taki sposób, jaki jest niezbędny do zapoznania się z charakterem i cechami towaru, w tym z jego funkcjonalnością. Jeżeli jednak towar został dostarczony sprzedawcy uszkodzony, zużyty lub częściowo używany i jeżeli takie uszkodzenie, zużycie lub częściowe zużycie wynika z manipulacją towarem w sposób inny niż jest to konieczne ze względu na jego charakter i cechy charakterystyczne, nabywca jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za spowodowaną przez niego utratę wartości towaru. W takim przypadku sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia swojego roszczenia z tytułu utraty wartości z roszczenia nabywcy o zwrot ceny towaru.

5.10. W przypadkach, gdy nabywca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w dowolnym momencie, dopóki nabywca nie otrzyma towaru. W takim przypadku sprzedawca zwróci nabywcy cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na konto wskazane przez nabywcę. Jeśli nabywca go określi, sprzedawca zwraca cenę zakupu na konto, z którego została wysłana cena zakupu.

5.11. Jeżeli wraz z towarem zostanie przekazany nabywcy podarunek, umowa podarunkowa pomiędzy sprzedawcą a nabywcą zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że jeśli nabywca odstąpi od umowy, umowa podarunkowa na taki podarunek przestaje obowiązywać, a nabywca jest zobowiązany do zwrotu podarowanego prezentu.

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. Sposób dostawy towaru wybiera nabywca z opcji wymienionych w interfejsie internetowym sklepu.

6.2. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez nabywcę w zamówieniu, nabywca jest zobowiązany do przyjęcia towaru przy dostawie. Jeżeli nabywca nie odbierze dostawy towaru w momencie dostawy, ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez niego sprzedawcy; sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie nabywcy konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, ewentualnie kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, które świadczy o nieuprawnionym otwarciu przesyłki, nabywca nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Podpisując list przewozowy, nabywca potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierającej towar było nienaruszone. Nabywca jest również zobowiązany do fizycznej kontroli wszystkich dostarczonych towarów, a jeśli niosą jakiekolwiek ślady uszkodzenia, natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie transportu towarów mogą podlegać specjalnym warunkom dostawy sprzedawcy, jeżeli zostały przez sprzedawcę wydane. Koszty dostawy i inne informacje o warunkach dostawy towaru są zaprezentowane na następujących stronach: https://outdoorlive.pl/sposob-dostawy/.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

7.1. Prawa i obowiązki stron umownych w odniesieniu do praw wynikających z wad regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914–1925, § 2099–2117 i § 2161–2174 kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Sb. w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec nabywcy, że towary są wolne od wad w momencie ich otrzymania. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec nabywcy, że w momencie otrzymania towaru przez nabywcę:

7.2.1 towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy towar opisany przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towaru i realizowanej przez nich reklamy,

7.2.2 towar nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę lub do którego są zwykle używane tego rodzaju towary,

7.2.3 towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały ustalone zgodnie z uzgodnioną próbką lub modelem,

7.2.4 towar jest odpowiedniej ilości, miary lub wagi, oraz

7.2.5 towar jest zgodny z wymogami prawnymi.

7.3. Przepisów, o których mowa w art. 7.2. warunków handlowych nie stosuje się w stosunku do towarów sprzedawanych po niższej cenie z tytułu wad, dla których uzgodniono niższą cenę, w przypadku towarów używanych w stosunku do wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, którą towar miał w momencie jego otrzymania przez nabywcę lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Nabywca nie jest uprawniony do prawa z odpowiedzialności za wadę, jeżeli nabywca wiedział, że towar ma wadę lub jeśli nabywca sam ją spowodował.

7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Nabywca jest uprawniony do skorzystania z prawa dotyczącego wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania. Jeżeli okres, przez który towar może być użyty, jest określony na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami zastosowanie mają postanowienia dotyczące gwarancji jakości.  Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania, że towar będzie się nadawać do normalnego użytkowania przez określony czas lub że zachowa swoje normalne właściwości.

7.5. Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady nabywca zastosuje u sprzedawcy z reguły za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu lub jego siedziby. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania nabywcy pisemnego potwierdzenia, kiedy nabywca skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji nabywca wymaga; oraz potwierdzenia daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu jej trwania, lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez sprzedawcę do naprawy.

7.6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że ma następujące obowiązki zapobiegawcze:

7.6.1. Przy wyborze towaru konieczne jest, aby wybrany rodzaj i rozmiar produktu odpowiadał potrzebom nabywcy. Przed zakupem produktu nabywca weźmie pod uwagę cel użytkowania, wykonanie, skład materiału i sposób konserwacji towaru. Tylko towar dobrze dobrany pod względem funkcjonalnym i asortymentowym jest warunkiem spełnienia wartości użytkowej i celu użytkowania towaru.

7.6.2. Podczas korzystania z zakupionego towaru nabywca musi zwrócić wystarczającą uwagę na podstawowe zasady korzystania z tego towaru. W szczególności należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki niekorzystnie wpływające na pełną funkcjonalność i trwałość produktu, takie jak: nadmierne użytkowanie produktu, używanie produktu w niewłaściwym celu.

7.6.3. Kolejnym warunkiem koniecznym do utrzymania dobrego stanu towaru i jego funkcjonalności jest jego regularna konserwacja. Należy zauważyć, że niewłaściwa lub nieodpowiednia konserwacja towaru znacznie skraca jego pełną funkcjonalność i żywotność.

7.7. Metoda złożenia reklamacji jest następująca:

7.7.1. Nabywca może złożyć reklamację zgodnie z powyższymi warunkami, wysyłając na adres, o którym mowa w art. 13.9., ze szczegółowym opisem reklamowanej wady. Klient potwierdza zakup reklamowanego towaru od sprzedawcy dowodem zakupu, który przesyła wraz z reklamowanym towarem. Bez dostarczenia tego dokumentu sprzedawca rozpocznie procedurę reklamacyjną tylko wtedy, gdy nabywca udowodni w inny wiarygodny sposób, że nabył reklamowany towar od sprzedawcy. Koszty poniesione w związku z skorzystaniem z prawa do odpowiedzialności za wady (do reklamacji) ponosi nabywca, ale w przypadku uznania reklamacji ma prawo do ich kompensacji. Jeżeli jednak roszczenie kompensacji nie zostanie złożone w ciągu 1 miesiąca po upływie terminu, w którym jest konieczne reklamowanie wady, sąd nie przyzna tego prawa, jeżeli sprzedawca stwierdzi, że prawo do kompensacji nie zostało złożone w terminie.

7.7.2. Nabywca będzie niezwłocznie poinformowany przez sprzedawcę o rozpoczęciu procedury reklamacyjnej, sposobie rozpatrzenia reklamacji lub o ewentualnym czasie naprawy.

7.7.3. Nabywca poinformuje sprzedawcę o wybranym prawie w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Nabywca nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy nabywca poprosił o naprawę wady, która okaże się nieusuwalna.

7.7.4. Reklamacja, w tym usunięcie wad, musi być rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i nabywca uzgodnią dłuższy okres.

7.7.5. Reklamacja musi być złożona w terminie określonym w art. 7.4. Reklamację należy złożyć bez zbędnej zwłoki, gdy tylko pojawi się wada. Ewentualna zwłoka przy dalszym użytkowaniu towarów może spowodować pogłębienie się wady, utratę wartości towaru i może być przyczyną odrzucenia reklamacji.

7.7.6. Jeżeli nabywca słusznie złożył reklamację sprzedawcy, okres trwania prawa odpowiedzialności za wadę lub okres gwarancji nie liczy się w okresie, w którym nabywca nie może korzystać z wadliwego towaru, tzn. od zastosowania prawa od odpowiedzialności za wadę do dnia, w którym kupujący jest ponownie zobowiązany do przyjęcia rzeczy.

7.8. Wady usuwalne:

7.8.1. Wady usuwalne to wady, które można naprawić bez uszczerbku dla wyglądu, funkcji i jakości towaru.

7.8.2. W przypadku usuwalnej wady nabywca ma prawo do bezpłatnego, terminowego i prawidłowego jej usunięcia.

7.8.3. Sprzedawca zdecyduje o naprawie, o której natychmiast poinformuje nabywcę. Po naprawie towar zostanie odesłany na adres nabywcy.

7.8.4. Jeżeli jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady, nabywca i sprzedawca mogą wyrazić zgodę na wymianę towaru (można wymienić na dowolny towar). Jeśli wymiana towaru nie jest możliwa, nabywca może poprosić o rozsądną zniżkę na cenę towaru.

7.8.5. W przypadku wady usuwalnej nabywca ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy, jeżeli:

7.8.5.1. reklamacja nie została rozstrzygnięta w ciągu 30 dni od daty jej złożenia i nie osiągnięto innego porozumienia,

7.8.5.2. nabywca nie może prawidłowo używać towaru po ponownym wystąpieniu wady usuwalnej po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad usuwalnych. Ponowne wystąpienie wady po naprawie ma miejsce, jeżeli ta sama wada, która została co najmniej dwukrotnie usunięta w terminie do zastosowania odpowiedzialności za wadę, wystąpi ponownie. Towar cierpi z powodu większej liczby wad, jeżeli w terminie złożenia reklamacji ma co najmniej trzy wady usuwalne w tym samym czasie.

7.9. Wady nieusuwalne:

7.9.1. Za nieusuwalną wadę uważa się taką, której nie można usunąć lub jej usunięcie nie jest celowe, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności.

7.9.2. Jeżeli wada jest nieusuwalna, co uniemożliwia właściwe wykorzystanie towaru jako towaru bez wad, nabywca ma prawo:

7.9.2.1. wymagać wymiany towaru na nowy, jeśli są do dyspozycji sprzedawcy,

7.9.2.2. lub odstąpić od umowy zakupu.

7.9.3. Jeżeli charakter nieusuwalnej wady nie uniemożliwia prawidłowego wykorzystania towaru jako towaru bez wad (np. wady estetyczne), a nabywca nie wymaga wymiany towaru, ma prawo do rozsądnej obniżki ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Przy udzielaniu rabatu należy wziąć pod uwagę charakter wady, stopień i sposób zużycia produktu, długość jego użytkowania oraz możliwości jego dalszego wykorzystania.

7.10. Nabywcy przysługuje uzasadniona zniżka, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, lub jeżeli sprzedawca nie umówi naprawy w prawnie ustanowionym czasie lub jeżeli umówienie naprawy sprawiłoby nabywcy poważne problemy.

7.11. Nabywca jest zobowiązany do odebrania reklamowanego towaru w ciągu 1 miesiąca od upływu terminu, w którym reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta, a jeśli została rozstrzygnięta później, w ciągu 1 miesiąca od powiadomienia o jej rozstrzygnięciu, chyba że sprzedawca i nabywca uzgodnią inaczej. Jeżeli nabywca nie odbierze reklamowanego towaru w wyznaczonym terminie, sprzedawcy przysługuje opłata magazynowa w wysokości 4 POL dziennie, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu odbioru reklamowanego towaru.

7.12. Jeżeli nabywca nie odbierze reklamowanego towaru nawet po upływie 6 miesięcy od informacji od sprzedawcy o rozstrzygnięciu reklamacji, sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży nieodebranego towaru, o czym nabywca zostanie powiadomiony w ramach informacji o rozstrzygnięciu reklamacji lub później. Do sprzedaży samopomocą mają zastosowanie postanowienia § 2428 kodeksu cywilnego. Jeżeli reklamowany towar jest nie do sprzedania lub poważnie uszkodzony, sprzedawca jest uprawniony do zniszczenia lub wyrzucenia towaru po bezskutecznym upływie 6-miesięcznego okresu.

7.13. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacyjną sprzedawcy.

 1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Nabywca nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru.

8.2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby pozwolić mu lub stronom trzecim na manipulowanie oprogramowaniem lub innymi komponentami tworzącymi interfejs sieciowy sklepu lub niewłaściwe korzystanie z niego.

8.3. Nabywca nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działanie interfejsu internetowego sklepu podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu. Interfejs internetowy sklepu może być używany tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza praw innych klientów sprzedawcy i jest zgodny z jego celem.

8.4. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego w stosunku do nabywcy.

8.5. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji strony trzeciej w stronę internetową lub korzystania z witryny z naruszeniem ich celu.

8.6. Nabywca przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § postanowień § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

8.7. Skargi konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego info@outdoorlive.pl. Sprzedawca prześle informacje o rozstrzygnięciu skargi nabywcy na adres elektroniczny nabywcy.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Obowiązek poinformowania nabywcy w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem RODO“) odnoszącym się do przetwarzania danych osobowych nabywcy w celu wypełnienia umowy kupna, w celu negocjacji umowy kupna oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznych sprzedawcy wypełnia sprzedawca za pomocą specjalnego dokumentu.

 1. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I ZAPISYWANIE COOKIES

10.1. Zgodnie z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach firmy informacyjnej i zmianach niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), ze zmianami, nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sprzedawcy na adres elektroniczny lub numer telefonu nabywcy. Sprzedawca wypełnia swój obowiązek poinformowania Nabywcy w rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO dotyczącego przetwarzania danych osobowych nabywcy w celu przesyłania komunikatów handlowych za pomocą osobnego dokumentu.

10.2. Nabywca wyraża zgodę na zapisywanie tzw. cookies na swoim komputerze. Jeśli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez zapisywania tzw. cookies na komputerze nabywcy, nabywca może w dowolnym momencie wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

11.1. Wzajemne spory między sprzedawcą a nabywcą będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

11.2. Zgodnie z ustawą nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, ze zmianami, nabywca będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna.  Odpowiedzialny za to jest Urząd ochrony konkurencji i konsumentów z siedzibą: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/.

11.3. Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego wszczyna się wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze sprzedawcą. Pozew można złożyć nie później niż 1 rok od daty, w której konsument po raz pierwszy skorzystał ze swojego prawa, które jest przedmiotem sporu, ze sprzedawcą.

11.4. Konsument ma prawo do rozpoczęcia pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.5. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność sprzedawcy nie podlega żadnym innym upoważnieniom. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia handlowe. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd ochrony konkurencji i konsumentów (www.uokik.gov.pl) nadzoruje przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

 1. DORĘCZANIE

12.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową zakupu musi być dostarczona drugiej stronie umowy pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych (zgodnie z wyborem nadawcy). Nabywcy doręcza się na adres elektroniczny podany na jego koncie użytkownika.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Jeżeli stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek podlega prawu polskiemu. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

13.2. Jeżeli nabywca jest podmiotem zagranicznym, do stosunku prawnego wynikającego z umowy kupna lub innego stosunku prawnego powstającego w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego stosuje się prawo polskie. Jednocześnie stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone.

13.3. Jeśli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub bezskuteczne bądź takie się stanie się, postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

13.4. Jeżeli nabywca nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia skargi lub reklamacji ze strony sprzedawcy lub jeżeli nie chce w ogóle komunikować się ze sprzedawcą, ma prawo skierować swoje skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony konkurencji i konsumentów (https://www.uokik.gov.pl).

13.5. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

13.6. Wszelkie niestandardowe rozwiązania (towary niedostępne w magazynie, oferta innego koloru, typu…) są rozwiązywane na podstawie umowy za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu lub innych środków komunikacji (e-mail, telefon,…).

13.7. Standardowy formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży jest dołączony do warunków handlowych.

13.8. Dane kontaktowe sprzedającego:

Nazwa: SJS Distrib s.r.o.

Adres: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Słowacja

E-mail: info@outdoorlive.pl

Numer telefonu: +48 222 639 898

Numer konta: 22 1020 4900 0000 8502 3319 7907

13.9. Adres do zwrotu towaru, wymiany towaru i reklamacji:

Packeta.pl
90711413
Mostowa 4
43-400 Cieszyn

13.10. Nabywca poprzez przesłanie zamówienia potwierdza, że przeczytał te ogólne warunki handlowe i zgadza się z nimi w całości.

13.11. Te warunki handlowe wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, czyli dniem 13. 2. 2020

W Dolnym Kubinie dnia 29. 7. 2022