Zapoznaj się z aktualną zimową wyprzedażą. Idealny egzemplarz z ekstra rabatem czeka podczas wyprzedaży ostatnich sztuk być może właśnie na Ciebie.

Zasady ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma SJS Distrib, s. r. o., z siedzibą: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Słowacja, nr identyfikacyjny 50662759, zarejestrowana w Rejestrze Spółek Handlowych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Żylinie, sekcja Sro, akta 66932/L-Zbl (zwana dalej „sprzedawcą”).

Przetwarzając dane osobowe, sprzedawca postępuje zgodnie z odpowiednimi przepisami Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej oraz z najwyższą dbałością o Państwa prywatność i ochronę Państwa danych osobowych, które zostały mu podane i które przetwarza.

Przetwarzanie zebranych i przekazanych danych osobowych jest częścią działalności sprzedawcy. Bez podania danych osobowych oraz bez ich przetwarzania nie byłby w stanie świadczyć usług w zakresie wymaganym dla odwiedzających, klientów i innych zainteresowanych osób.

Przetwarzanie danych osobowych w sprzedaży towarów

Dlaczego? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu negocjowania umowy zakupu, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy zakupu oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawa publicznego. Są więc to dane potrzebne szczególnie do komunikacji dotyczącej zamówienia i dokończenia zamówienia, dostawy towaru, a także do jego reklamacji.

Na jakiej podstawie? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie prawnej w celu wykonania umowy i / lub uzasadnionego interesu sprzedawcy (szczególnie jeśli negocjuje z nim pełnomocnik lub inna osoba upoważniona przez Państwa, a sprzedawca nie ma z nią z tego powodu żadnego stosunku umownego). Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i umownym niezbędnym do zawarcia, a w szczególności do wypełnienia umowy. Bez danych osobowych nie można umowy wypełnić.

Na jak długo? – Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez czas trwania stosunku umownego, np. w okresie gwarancji na towary i w okresie retencji, chyba że potrzeba przedłużonego przechowywania wynika z innych celów przetwarzania.

Jakie dane? – Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta, dane karty kredytowej w zakresie pierwszych 6 i ostatnich 4 cyfr.

Przetwarzanie danych osobowych po sprzedaży towarów

Dlaczego? – Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego i komunikacji marketingowej, np. do weryfikacji zadowolenia z zakupu, oferty produktów lub usług powiązanych z produktami lub usługami, które były już zakupione od sprzedawcy.

Na jakiej podstawie? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie prawnej dla celów uzasadnionych interesów Sprzedawcy, którym jest ulepszenie usług i informowanie klientów o podobnych produktach i usługach Sprzedawcy. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, który byłby konieczny do zawarcia umowy.

Na jak długo? – Sprzedawca przechowuje dane osobowe w okresie istnienia konta klienta lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub zastrzeżenia wobec takiego przetwarzania, w tym za pomocą linku z adresu e-mail.

Jakie dane? – Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników

Dlaczego? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu przesyłania wiadomości o towarach i usługach oraz innych komunikatów handlowych związanych z towarami oraz ze swoimi usługami. Są to zwłaszcza wiadomości, promocje, oferty handlowe i konkursy wysyłane na adres e-mail lub na adres zamieszkania. Sprzedawca może również przesyłać Państwu komunikaty, które w pewien sposób nawiązują do dokonanego zakupu (np. instrukcja montażu) lub przypomnienia o niedokończonym zakupie.

Na jakiej podstawie? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem prawnym ani umownym, który byłby konieczny do zawarcia umowy.

Na jak długo? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe przez okres istnienia konta użytkownika lub dopóki nie poinformują Państwo sprzedawcy, że nie są Państwo zainteresowani dalszym utrzymywaniem konta, tym samym cofając twoją zgodę.

Jakie dane? – Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, dane o świadczonych transakcjach (zwłaszcza dane o dostarczonych towarach i usługach).

Przetwarzanie danych osobowych odbiorców Newslettera

Dlaczego? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu przesyłania wiadomości o towarach i usługach oraz innych komunikatów handlowych związanych z towarami oraz ze swoimi usługami. Są to zwłaszcza wiadomości, promocje, oferty handlowe i konkursy wysyłane na adres e-mail lub na adres zamieszkania. Sprzedawca może również przesyłać Państwu komunikaty, które w pewien sposób nawiązują do dokonanego zakupu (np. instrukcja montażu) lub przypomnienia o niedokończonym zakupie.

Na jakiej podstawie? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem prawnym ani umownym, który byłby konieczny do zawarcia umowy.

Na jak długo? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe do momentu wycofania przez Państwa zgody, co jest możliwe w którymkolwiek momencie.

Jakie dane? – Adres e-mail.

Jeśli klient jest osobą poniżej 15 roku życia, sprzedawca nie będzie przetwarzał jego danych w celu wysyłania komunikatów marketingowych, chyba że wyrazi zgodę lub akceptację zgody przez swojego opiekuna prawnego na adres info@outdoorlive.pl.

Przetwarzanie danych osobowych do obsługi klienta

Dlaczego? – Sprzedawca przetwarza dane osobowe, jeśli skontaktowali się z nim Państwo na adres e-mail, telefonicznie lub w inny sposób.

Na jakiej podstawie? – Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zawarcie umowy nie jest związane z ich podaniem. Kontaktując się ze sprzedawcą, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich podanych danych.

Na jak długo? – Sprzedawca przechowuje dane osobowe do czasu rozwiązania Państwa prośby lub przez okres niezbędny do obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych sprzedawcy lub wycofania Państwa zgody.

Jakie dane? – Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Sprzedawca nie nagrywa rozmów telefonicznych.

Prawa zainteresowanej osoby:

 • cofnąć zgodę na przetwarzanie: mogą Państwo odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 • do dostępu: mogą Państwo poprosić sprzedawcę o podanie Państwa danych osobowych i zakresu w jakim są przetwarzane.
 • do poprawy: mogą Państwo samodzielnie zmienić, uzupełnić lub usunąć swoje dane osobowe w ustawieniach konta użytkownika, a jeśli Państwo go nie mają, o poprawę można poprosić sprzedawcę.
 • do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, jeśli sprzedawca już ich nie potrzebuje do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych lub do ochrony uzasadnionych interesów sprzedawcy jak opisano powyżej. Ponadto sprzedawca usunie również (i zapewni usunięcie przez firmy przetwarzające, którym je powierza) Państwa dane osobowe w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które wcześniej przekazali Państwo sprzedawcy.
 • do ograniczenia przetwarzania: w niektórych przypadkach mogą Państwo wymagać od sprzedawcy ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • do przenoszenia: pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo, aby sprzedawca przeniósł Państwa dane osobowe do innemu, wyznaczonemu przez Państwa administratorowi.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu: mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu pozyskanych Państwa danych osobowych:
  1. na podstawie uzasadnionego interesu sprzedawcy. Sprzedawca nie będzie już przetwarzał Państwa danych osobowych, jeśli nie udowodni ważnych uzasadnionych powodów przetwarzania, które przewyższają Państwa interesy lub prawa i wolności, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
  2. do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
 • złożyć skargę do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • sprzeciwić się zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Powyższe prawa zostały szczegółowo określone w art. 15–22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Przekazanie danych osobowych stronom trzecim:

Sprzedawca może udostępniać dane osobowe przetwarzane wyżej opisanymi metodami stronom trzecim, które świadczą określone usługi związane z usługami Sprzedawcy, takie jak wsparcie administracyjne, oferowanie narzędzi software itp. Wybierając tych partnerów, sprzedawca zawsze dba o to, aby był zagwarantowany wysoki standard ochrony Państwa danych osobowych. Osoby te mają status przetwarzających dane osobowe. Sprzedawca może w szczególności udostępnić Państwa dane osobowe:

 • przewoźnikom.
 • do niektórych Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp dostawcy naszych systemów IT i powiązanych usług, którzy mają status przetwarzających dane osobowe, ewentualnie dostawcy rozwiązań chmurowych.
 • w wyjątkowych przypadkach niektóre Państwa dane osobowe mogą być dostępne dla zewnętrznych audytorów, doradców podatkowych, radców prawnych, w razie konieczności w celu odzyskania lub rozliczenia roszczeń lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub firmy ubezpieczeniowej w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.
 • jeżeli w ramach swoich uprawnień władze publiczne zwrócą się do nas z prośbą o podanie informacji, które mogą obejmować Państwa dane osobowe, będziemy zobowiązani przez prawo lub innych aktów prawnych do udostępnienia Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie.

Płatności: Płatności na stronie internetowej www.outdoorlive.cz są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznej bramki płatności. Sprzedawca ma dostęp do informacji o płatności tylko w zakresie pierwszych 6 i ostatnich 4 cyfr karty nabywcy użytej do zapłaty za zakup. Sprzedawca nie przetwarza żadnych innych informacji o środkach płatniczych nabywców.

Dokumenty księgowe i podatkowe: Niektóre dane osobowe mogą być zawarte w dokumentach księgowych (zwłaszcza na fakturach). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku od wartości dodanej) sprzedawca jest zobowiązany do przechowywania tych dokumentów przez okres aż do 10 lat. Jeżeli sprzedawca jest prawnie zobowiązany do archiwizacji tych dokumentów, przechowuje również dane osobowe nabywcy na odpowiednim dokumencie podatkowym.

Źródła danych osobowych: Sprzedawca przetwarza dane osobowe, które podają Państwo w związku z utworzeniem Państwa konta klienta na www.outdoorlive.cz lub w związku z innymi uzgodnieniami w sprawie zawarcia stosunku umownego i podczas jego trwania. Niektóre dane osobowe mogą być dalej weryfikowane i / lub bezpośrednio uzyskiwane przez sprzedawcę z publicznie dostępnych rejestrów, list i ewidencji (np. rejestr handlowy).

Przetwarzanie danych osobowych: Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowanym sposobem w formie papierowej. Sprzedawca podjął wszelkie niezbędne i nieuniknione środki nie tylko natury technicznej, ale także osobistej i kontrolnej, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony Państwa danych osobowych.

Żadne dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Nie dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia Państwa o każdym naruszeniu danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli takie naruszenie danych osobowych może prowadzić do wysokiego ryzyka naruszenia Państwa praw.

Kontakt do sprzedawcy dla wszelkich zapytań, reklamacji i dochodzenia swoich praw:

Nazwa: SJS Distrib, s. r. o.
Adres: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
E-mail: info@outdoorlive.pl
Telefon: +48 222 639 898

AKTUALIZACJA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca może od czasu do czasu modyfikować lub aktualizować niniejsze Zasady ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać, gdy tylko zostaną opublikowane w poniższym linku: https://outdoorlive.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Sprzedawca powiadomi Państwa o wszelkich istotnych zmianach przed datą ich wejścia w życie za pośrednictwem podanego przez Państwa adresu e-mail.

Dolny Kubin, dnia 3. 1. 2020